Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
S of childhood pneumonia and their treatment looking for practices for the
+
Kinh Phật nói quá sâu, người có thể đọc tụng, có thể hiểu rõ thì không nhiều. Ba bộ sách này dễ lý giải, dễ đọc, dễ hiểu, hoàn toàn khế cơ, khế lý, rộng độ chúng sanh khổ nạn. Ngày nay, chúng ta đọc thấy câu khai thị này của Thế Tôn, thật ra đây chính là sự tổng kết cả đời cứu độ chúng sanh khổ nạn của Tổ Ấn Quang, ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng ý nghĩa thật là quá sâu, sâu rộng vô tận. Chúng ta phải thể hội thật kỹ, phải cố gắng nỗ lực học tập thì ở ngay trong đời này chắc chắn có được thành tựu, không cô phụ một đời này, đời này đến nhân gian không hề uổng phí, mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được thôi.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
-
S of childhood pneumonia and their remedy in search of practices for the sick youngster. Community perceptions of malaria andtreatment looking for behaviour have been widely studied. For instance, Studies in Ghana and elsewhere have shown that mothers had knowledge to recognize symptoms suggestive of malaria [11?4]. Similarly, studies performed on pneumonia in countries including Pakistan, Peru and Kenya showed that most caregivers had been aware of and could effortlessly recognize pneumonia signs and symptoms [15?7]. Even so, in Ghana, little has been documented about neighborhood awareness, expertise, perceptions and management of childhood pneumonia especially in the Dangme West district. For that reason, this study was performed to figure out community perceptions of pneumonia for the goal of informing the style and implementation of context particular health communication strategies for proper care in search of behaviour for childhood pneumonia. In addition, it examines what variables are connected to caregivers' willingness or intention to utilize [https://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005422 title= journal.pcbi.1005422] CHW services for fever in kids below five in the Dangme West district.MethodsStudy siteThis study was carried out in the Dangme west district of Higher Accra region in Ghana. In the time on the study, the district had an estimated land size of 1,700 square kilometres using a population of about 109 459 and 376 communities or villages [18]. Out there overall health facilities at the time in the study integrated 4 government owned overall health centres, six community clinics, two privately owned clinics, two private maternity houses, two pharmacies, and 42 registered drug retail shops. The district had no hospitals. Severe circumstances have been referred to hospitals in neighbouring districts. The indigenes are on the Ga-Adangme ethnic group along with the dominant occupation is trading followed by subsistence farming.Study designThe study employed a mixed methods design to explore neighborhood perceptions and practices within the management of childhood fevers with emphasis on respiratory symptoms (specifically pneumonia).Study population and sample Crucial informant interviews and concentrate group discussionsWe performed a total of eight focus group discussions (FGDs), with seven female groups and 1 male group, created up of 56 parents and caregivers of under-fives. A caregiver was defined as persons getting the primary duty of caring for an under-five kid. This individual could possibly be a male or female biological parent or guardian of your kid. In this paper, the words parent(s)/ caregiver(s) are applied interchangeably. We carried out in-depth, crucial Informant Interviews (KIIs) with three Regular Birth Attendants (TBAs), a single herbalist, threeAbbey et al. BMC Public Wellness (2016) 16:Web page three ofchemical shop attendants and a single neighborhood leader as important Informants. We defined a Key Informant as a neighborhood member seen by peers as an authority, an opinion leader or perhaps a well-known neighborhood member getting sufficient understanding to talk about challenges connected towards the inhabitants; which includes overall health difficulties and health searching for behaviour in the community. The numbers of FGDs and KIIs were deemed adequate when subsequent discussions and interviews yielded small or [https://dx.doi.org/10.1080/10508619.2011.638589 title= 10508619.2011.638589] no new facts [19].Household surveyIn [http://o2b.me/members/radar12closet/activity/526899/ http://o2b.me/members/radar12closet/activity/526899/] addition to the KI interviews, we conducted a household survey of a representative sample of 501 caregivers.
+
 
 +
Chúng ta biết được thập thiện nghiệp là cơ sở tu hành của nhà Phật. Đoạn Kinh văn lớn này đều là nói quả báo thù thắng của tu thập thiện nghiệp, lìa ngu si (tà kiến là ngu si) thì được mười loại quả báo thù thắng. Làm sao biết nó là cơ sở của tu hành vậy? Kinh văn phía sau còn có mấy đoạn lớn, văn tự không nhiều, trong đó nói với chúng ta về “lục độ”, dùng thập thiện làm cơ sở tu lục độ. “Lục độ” là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát không có cơ sở của thập thiện thì lục độ không thể thành tựu, chúng ta phải giác ngộ điều này. Phần sau của “Lục độ” là tứ vô lượng tâm “từ bi hỉ xả”, sau đó là “Tứ nhiếp pháp”. Tiếp theo là từ “Tứ niệm xứ”, “Tứ chánh cần” cho đến “Bát chánh đạo”. Đây là bao gồm “37 phẩm trợ đạo”. “Chỉ trang nghiêm cố” đó là “chỉ, quán”, “chỉ, quán phương tiện”. Quí vị thử xem sự sắp xếp của Kinh văn này, Đại thừa, Tiểu thừa, Tông môn, Giáo hạ, Hiển giáo, Mật giáo, thảy đều ở trong đây, thảy đều là lấy thập thiện nghiệp làm cơ sở. Chúng ta không nghiêm túc tu thập thiện nghiệp là không phải học Phật. Có thể nói, bạn ở trong Phật pháp tu cả đời mà chẳng thành tựu gì cả. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ người thật sự niệm Phật vãng sanh, bất kể họ là thân phận gì, bất kể họ làm ngành nghề nào, tại gia hay xuất gia, chắc chắn đầy đủ thập thiện nghiệp. Không thể đầy đủ thập thiện nghiệp thì chắc chắn không thể vãng sanh. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn ở trong đời này vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì điều thứ nhất trong tam phước là “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp” phải làm được, sau đó bạn mới có thể vỗ ngực tự xưng, nhất định nắm chắc phần vãng sanh. Bốn câu này chúng tôi trước đây đã giảng rất cặn kẽ. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát chính là thực tiễn ngay trong thập thiện nghiệp đạo. Để biết thêm chi tiết tuong phat quan am, xem tại [https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/quan-the-am-bo-tat/ https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/quan-the-am-bo-tat/]

Revision as of 14:12, 21 January 2018

Kinh Phật nói quá sâu, người có thể đọc tụng, có thể hiểu rõ thì không nhiều. Ba bộ sách này dễ lý giải, dễ đọc, dễ hiểu, hoàn toàn khế cơ, khế lý, rộng độ chúng sanh khổ nạn. Ngày nay, chúng ta đọc thấy câu khai thị này của Thế Tôn, thật ra đây chính là sự tổng kết cả đời cứu độ chúng sanh khổ nạn của Tổ Ấn Quang, ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng ý nghĩa thật là quá sâu, sâu rộng vô tận. Chúng ta phải thể hội thật kỹ, phải cố gắng nỗ lực học tập thì ở ngay trong đời này chắc chắn có được thành tựu, không cô phụ một đời này, đời này đến nhân gian không hề uổng phí, mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được thôi.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)

Chúng ta biết được thập thiện nghiệp là cơ sở tu hành của nhà Phật. Đoạn Kinh văn lớn này đều là nói quả báo thù thắng của tu thập thiện nghiệp, lìa ngu si (tà kiến là ngu si) thì được mười loại quả báo thù thắng. Làm sao biết nó là cơ sở của tu hành vậy? Kinh văn phía sau còn có mấy đoạn lớn, văn tự không nhiều, trong đó nói với chúng ta về “lục độ”, dùng thập thiện làm cơ sở tu lục độ. “Lục độ” là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát không có cơ sở của thập thiện thì lục độ không thể thành tựu, chúng ta phải giác ngộ điều này. Phần sau của “Lục độ” là tứ vô lượng tâm “từ bi hỉ xả”, sau đó là “Tứ nhiếp pháp”. Tiếp theo là từ “Tứ niệm xứ”, “Tứ chánh cần” cho đến “Bát chánh đạo”. Đây là bao gồm “37 phẩm trợ đạo”. “Chỉ trang nghiêm cố” đó là “chỉ, quán”, “chỉ, quán phương tiện”. Quí vị thử xem sự sắp xếp của Kinh văn này, Đại thừa, Tiểu thừa, Tông môn, Giáo hạ, Hiển giáo, Mật giáo, thảy đều ở trong đây, thảy đều là lấy thập thiện nghiệp làm cơ sở. Chúng ta không nghiêm túc tu thập thiện nghiệp là không phải học Phật. Có thể nói, bạn ở trong Phật pháp tu cả đời mà chẳng thành tựu gì cả. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ người thật sự niệm Phật vãng sanh, bất kể họ là thân phận gì, bất kể họ làm ngành nghề nào, tại gia hay xuất gia, chắc chắn đầy đủ thập thiện nghiệp. Không thể đầy đủ thập thiện nghiệp thì chắc chắn không thể vãng sanh. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn ở trong đời này vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì điều thứ nhất trong tam phước là “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp” phải làm được, sau đó bạn mới có thể vỗ ngực tự xưng, nhất định nắm chắc phần vãng sanh. Bốn câu này chúng tôi trước đây đã giảng rất cặn kẽ. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát chính là thực tiễn ngay trong thập thiện nghiệp đạo. Để biết thêm chi tiết tuong phat quan am, xem tại https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/quan-the-am-bo-tat/

Personal tools