Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
Kinh Phật nói quá sâu, người có thể đọc tụng, có thể hiểu rõ thì không nhiều. Ba bộ sách này dễ lý giải, dễ đọc, dễ hiểu, hoàn toàn khế cơ, khế lý, rộng độ chúng sanh khổ nạn. Ngày nay, chúng ta đọc thấy câu khai thị này của Thế Tôn, thật ra đây chính là sự tổng kết cả đời cứu độ chúng sanh khổ nạn của Tổ Ấn Quang, ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng ý nghĩa thật là quá sâu, sâu rộng vô tận. Chúng ta phải thể hội thật kỹ, phải cố gắng nỗ lực học tập thì ở ngay trong đời này chắc chắn có được thành tựu, không cô phụ một đời này, đời này đến nhân gian không hề uổng phí, mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được thôi.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
2013 (after they constitute about 15 of your population) than they had in
-
 
+
2013 (once they constitute about 15 with the population) than they had in 1999 (when every day smoking prevalence was about 30 ). Whilst this consistency might have something to do with what in an international context may well be characterised as Norwegian affluence, it also indicates that the increasing "marginalisation of smokers" among the public (that is what we have studied right here, and which we only come across minor help for) is a unique sort of query than the overrepresentation of smokers in marginal problem groups (which we have not studied here). The hardening hypothesis has also been questioned, along with a current study of [https://dx.doi.org/10.1002/brb3.242 title= brb3.242] 32 nations (US and EU) suggests that the remaining smoker population is in fact softening, not hardening [59].Limitations Response rateThe low response rate from the existing study raises issues about the representativeness from the sample, andS ?and [http://www.tongji.org/members/green76yak/activity/632009/ http://www.tongji.org/members/green76yak/activity/632009/] Kvaavik BMC Public Overall health (2016) 16:Web page 11 ofthe validity in the final results. The wide range of societal challenges covered inside the survey, of which some could seem [https://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005422 title= journal.pcbi.1005422] difficult to citizens who don't stick to politics closely, at the same time as the sheer magnitude with the questionnaire, could indicate a decrease response price amongst lesser privileged groupings in society. In the event the relative size of lesser privileged groups increases much more amongst smokers than non-smokers over time, and these subjects do not respond to surveys to a higher extent, the non-response in unique smoking groups might transform differently more than time and introduce a greater non-response bias in 2013 than in previous years, such a bias have to be thought of when interpreting the findings. Even so, the trends identified in daily smoking in this study resemble these found in other studies with higher response prices, so the analytical sample inside the current study would seem to become reasonably unbiased. Also, comparisons with the sample applied here with other data sets with regard to other indicators than smoking status (including housing and BMI), suggest that the sample is largely representative in terms of public well being indicators [30, 47, 48]. Even when the sample, like any household survey, is most likely to underestimate the size of your most marginalised smokers (homeless people today, drug addicts, folks in prisons), it really is much less likely that this underestimation threatens the validity with the study.Weighted datausing un-weighted data (about two percentage points for all years combined), otherwise the results were equivalent working with the two diverse techniques. The similarities of the results from weighted and un-weighted data in the existing study indicate that our findings are valid.Self-reportingAll components made use of within the current analyses have been obtained by self-reporting, which is vulnerable to recall bias and social desirability [63?5]. Desirable positions and healthpromoting behaviour may be overestimated whilst unwanted positions/situations and unhealthy behaviours could be underestimated. The potential for more than and underestimation could differ in the different smoking groups, and 1 should bear in mind the possibility of incorrect estimates of associations.Weighting data to boost the representativeness from the study sample might bring about some challenges.
-
Chúng ta biết được thập thiện nghiệp là cơ sở tu hành của nhà Phật. Đoạn Kinh văn lớn này đều là nói quả báo thù thắng của tu thập thiện nghiệp, lìa ngu si (tà kiến là ngu si) thì được mười loại quả báo thù thắng. Làm sao biết nó là cơ sở của tu hành vậy? Kinh văn phía sau còn có mấy đoạn lớn, văn tự không nhiều, trong đó nói với chúng ta về “lục độ”, dùng thập thiện làm cơ sở tu lục độ. “Lục độ” là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát không có cơ sở của thập thiện thì lục độ không thể thành tựu, chúng ta phải giác ngộ điều này. Phần sau của “Lục độ” là tứ vô lượng tâm “từ bi hỉ xả”, sau đó là “Tứ nhiếp pháp”. Tiếp theo là từ “Tứ niệm xứ”, “Tứ chánh cần” cho đến “Bát chánh đạo”. Đây là bao gồm “37 phẩm trợ đạo”. “Chỉ trang nghiêm cố” đó là “chỉ, quán”, “chỉ, quán phương tiện”. Quí vị thử xem sự sắp xếp của Kinh văn này, Đại thừa, Tiểu thừa, Tông môn, Giáo hạ, Hiển giáo, Mật giáo, thảy đều ở trong đây, thảy đều là lấy thập thiện nghiệp làm cơ sở. Chúng ta không nghiêm túc tu thập thiện nghiệp là không phải học Phật. Có thể nói, bạn ở trong Phật pháp tu cả đời mà chẳng thành tựu gì cả. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ người thật sự niệm Phật vãng sanh, bất kể họ là thân phận gì, bất kể họ làm ngành nghề nào, tại gia hay xuất gia, chắc chắn đầy đủ thập thiện nghiệp. Không thể đầy đủ thập thiện nghiệp thì chắc chắn không thể vãng sanh. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn ở trong đời này vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì điều thứ nhất trong tam phước là “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp” phải làm được, sau đó bạn mới có thể vỗ ngực tự xưng, nhất định nắm chắc phần vãng sanh. Bốn câu này chúng tôi trước đây đã giảng rất cặn kẽ. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát chính là thực tiễn ngay trong thập thiện nghiệp đạo. Để biết thêm chi tiết tuong phat quan am, xem tại [https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/quan-the-am-bo-tat/ https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/quan-the-am-bo-tat/]
+

Revision as of 05:11, 22 January 2018

2013 (after they constitute about 15 of your population) than they had in 2013 (once they constitute about 15 with the population) than they had in 1999 (when every day smoking prevalence was about 30 ). Whilst this consistency might have something to do with what in an international context may well be characterised as Norwegian affluence, it also indicates that the increasing "marginalisation of smokers" among the public (that is what we have studied right here, and which we only come across minor help for) is a unique sort of query than the overrepresentation of smokers in marginal problem groups (which we have not studied here). The hardening hypothesis has also been questioned, along with a current study of title= brb3.242 32 nations (US and EU) suggests that the remaining smoker population is in fact softening, not hardening [59].Limitations Response rateThe low response rate from the existing study raises issues about the representativeness from the sample, andS ?and http://www.tongji.org/members/green76yak/activity/632009/ Kvaavik BMC Public Overall health (2016) 16:Web page 11 ofthe validity in the final results. The wide range of societal challenges covered inside the survey, of which some could seem title= journal.pcbi.1005422 difficult to citizens who don't stick to politics closely, at the same time as the sheer magnitude with the questionnaire, could indicate a decrease response price amongst lesser privileged groupings in society. In the event the relative size of lesser privileged groups increases much more amongst smokers than non-smokers over time, and these subjects do not respond to surveys to a higher extent, the non-response in unique smoking groups might transform differently more than time and introduce a greater non-response bias in 2013 than in previous years, such a bias have to be thought of when interpreting the findings. Even so, the trends identified in daily smoking in this study resemble these found in other studies with higher response prices, so the analytical sample inside the current study would seem to become reasonably unbiased. Also, comparisons with the sample applied here with other data sets with regard to other indicators than smoking status (including housing and BMI), suggest that the sample is largely representative in terms of public well being indicators [30, 47, 48]. Even when the sample, like any household survey, is most likely to underestimate the size of your most marginalised smokers (homeless people today, drug addicts, folks in prisons), it really is much less likely that this underestimation threatens the validity with the study.Weighted datausing un-weighted data (about two percentage points for all years combined), otherwise the results were equivalent working with the two diverse techniques. The similarities of the results from weighted and un-weighted data in the existing study indicate that our findings are valid.Self-reportingAll components made use of within the current analyses have been obtained by self-reporting, which is vulnerable to recall bias and social desirability [63?5]. Desirable positions and healthpromoting behaviour may be overestimated whilst unwanted positions/situations and unhealthy behaviours could be underestimated. The potential for more than and underestimation could differ in the different smoking groups, and 1 should bear in mind the possibility of incorrect estimates of associations.Weighting data to boost the representativeness from the study sample might bring about some challenges.

Personal tools