Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
Hướng nâng lên trên cao là “chiếu trụ”. Đạt đến công phu “chiếu trụ” là được định. Công phu cao nhất là “chiếu kiến”. Chiếu kiến là minh tâm kiến tánh. Chúng ta đọc “Tâm Kinh”: “Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến”, đây là công phu tối thượng thừa, là minh tâm kiến tánh. Cho nên, tu các pháp môn khác nhất định phải đạt đến “chiếu kiến” thì bạn mới có thể rời khỏi mười pháp giới, mới có thể chứng được Pháp Giới Nhất Chân. Chứng được Pháp Giới Nhất Chân chính là bạn đã chứng được thật tướng các pháp. Bạn công phu không đến “chiếu kiến” thì không được. Thế nhưng ở Tịnh Độ tông đích thực không như vậy, cho nên đây là một pháp môn đặc biệt, có công phu của “quán chiếu” liền có thể sanh cõi Phàm Thánh Đồng Cư, công phu “chiếu trụ” thì sanh cõi Phương Tiện Hữu Dư, công phu “chiếu kiến” thì sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm, họ thảy đều vãng sanh. Bốn độ của Thế giới Cực Lạc là thành tựu như vậy. Thế nhưng lại có một đặc biệt mà trong mười phương cõi nước chư Phật không có, đó là Thế giới Tây Phương tuy có bốn cõi, nhưng bốn cõi đều bình đẳng. Việc này không thể nghĩ bàn, đây là được chư Phật tán thán. (Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
Bread, like any other part of our diet, is an acquired taste.Starting out early helps since children are much more adaptableto accepting foods than adults. This does not mean that childrenLIKE as many foods as adults - children are renowned pickyeaters. But if you only expose them to healthy, whole grain foodsthey won't have the opportunity to develop a taste for whitebread or other non-nutritious foods.
-
Trừ bỏ chướng ngại, nhà Nho gọi là “cách vật, trí tri”. Cách vật rồi sau đó mới trí tri, trí tri thì sau đó mới thành ý, thành ý thì sau đó mới tâm chánh. Nó có phương pháp, có trình tự tiến hành. Cho nên, muốn thực hiện thì điều kiện đầu tiên chính là chân thành. Nếu muốn chân thành thì nhất định phải cách vật. Vật là gì vậy? Vật là dục vọng. Khi tôi giảng “Kinh Địa Tạng”, có nói với mọi người là dục vọng có hai loại, đó là ái dục và thị dục (thị dục là thị hiếu). Bạn có thể đem hai loại dục vọng này xả bỏ thì đây gọi là cách vật. Sức mạnh của dục vọng vô cùng lớn mạnh, là tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay, không những chướng đạo mà còn chướng tất cả thiện pháp thế gian. Phật nói với chúng ta, thiện căn của thế gian chính là tất cả mọi thiện pháp thế gian, nó có nguồn gốc. Nguồn gốc là gì? Vô tham, vô sân, vô si, là ba thiện căn này. Để biết thêm chi tiết lư trầm hương, xem tại [https://phapduyen.com/danh-muc/do-tho-cung/lu-tram/ NAKEDURL]
+
Adults, however, must learn to change their diet preferencesbecause of knowledge. Understanding why whole wheat is superiorto white bread can help you feel good about the compromise andencourage you to make it the standard for your children. Whoknows - you may even like it!
 +
 
 +
WHAT IS THE DIFFERENCE?
 +
 
 +
The two biggest differences between white bread and whole wheatare the processing and the nutritional value.
 +
 
 +
Flour is made from wheat berries. The wheat berry is made up ofthe bran, the germ and the endosperm. All parts are filled withnutrients and are used in whole wheat flour.
 +
 
 +
White bread on the other hand, uses only the endosperm - thestarchy inner layer. There is a total of 30 nutrients missing inwhite bread. The nutritional difference is immense and hasmeasurable impact on our health.
 +
 
 +
WHAT IS THE IMPACT OF SWITCHING?
 +
 
 +
The fiber content of whole wheat bread has several healthbenefits.
 +
 
 +
Fiber helps the digestive system. It also creates a 'full'sensation and thus can help with weight control. Research hasbeen conducted by Harvard and other organizations that shows menand women who eat high-fiber foods have less heart attacks andstrokes than those who don't.
 +
 
 +
There is also an increased risk of [https://en.wiktionary.org/wiki/diabetes diabetes] in children who eatrefined white flour - a risk that has been proven by the increasein cases of childhood diabetes.
 +
 
 +
WHAT DO I LOOK FOR?
 +
 
 +
Watch out for words like 'wheat flour' or 'enriched wheat flour'as they can be mostly made from white flour with just a smallamount of whole wheat added in.
 +
 
 +
Look for 'whole wheat' or other whole grains, like oat. And don'tbe mislead by the name of the product. Names like wheat, wholebran, stoned wheat, 12 grain and others are still mostly whiteflour. The only way to know for sure is to read the label. The information contained in this article is for educational [http://www.bsenior.org/start-baking-breads-finest-panasonic-machines/ bsenior] purposes only and is not intended to medically diagnose, treat or cure any disease. Consult a health care practit

Revision as of 14:50, 3 March 2018

Bread, like any other part of our diet, is an acquired taste.Starting out early helps since children are much more adaptableto accepting foods than adults. This does not mean that childrenLIKE as many foods as adults - children are renowned pickyeaters. But if you only expose them to healthy, whole grain foodsthey won't have the opportunity to develop a taste for whitebread or other non-nutritious foods.

Adults, however, must learn to change their diet preferencesbecause of knowledge. Understanding why whole wheat is superiorto white bread can help you feel good about the compromise andencourage you to make it the standard for your children. Whoknows - you may even like it!

WHAT IS THE DIFFERENCE?

The two biggest differences between white bread and whole wheatare the processing and the nutritional value.

Flour is made from wheat berries. The wheat berry is made up ofthe bran, the germ and the endosperm. All parts are filled withnutrients and are used in whole wheat flour.

White bread on the other hand, uses only the endosperm - thestarchy inner layer. There is a total of 30 nutrients missing inwhite bread. The nutritional difference is immense and hasmeasurable impact on our health.

WHAT IS THE IMPACT OF SWITCHING?

The fiber content of whole wheat bread has several healthbenefits.

Fiber helps the digestive system. It also creates a 'full'sensation and thus can help with weight control. Research hasbeen conducted by Harvard and other organizations that shows menand women who eat high-fiber foods have less heart attacks andstrokes than those who don't.

There is also an increased risk of diabetes in children who eatrefined white flour - a risk that has been proven by the increasein cases of childhood diabetes.

WHAT DO I LOOK FOR?

Watch out for words like 'wheat flour' or 'enriched wheat flour'as they can be mostly made from white flour with just a smallamount of whole wheat added in.

Look for 'whole wheat' or other whole grains, like oat. And don'tbe mislead by the name of the product. Names like wheat, wholebran, stoned wheat, 12 grain and others are still mostly whiteflour. The only way to know for sure is to read the label. The information contained in this article is for educational bsenior purposes only and is not intended to medically diagnose, treat or cure any disease. Consult a health care practit

Personal tools