Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
Ngay trong một đời này, chúng ta ở thế gian để làm gì, chúng ta có nghĩ đến vấn đề này không? Ta đến thế gian này là để làm gì? Ta ở ngay trong một đời này phải làm việc gì? Quan hệ cả đời của bạn thì tại sao bạn không nghĩ đến? Bạn ở ngay trong một đời này đi đến khắp nơi đụng chạm, đụng đến vỡ đầu chảy máu, sau cùng vẫn là mê hoặc điên đảo, lại lỡ qua một đời này. Bạn nói xem, đáng tiếc cỡ nào. Vào thời xưa, người xuất gia có chí hướng rất rõ ràng, rất tường tận, rất [https://pixabay.com/en/photos/?q=minh minh] bạch. Mục đích của người xuất gia là gì? Ra khỏi ba cõi, vĩnh thoát sanh tử luân hồi. Thật rõ ràng, thật thông suốt. Chúng ta đang làm việc này. Đối với người tại gia, cổ thánh tiên hiền cũng dạy bảo, dẫn dắt người tại gia chúng ta lập chí. Bạn không có lập chí, bạn không có mục tiêu, không có phương hướng thì cả đời này của bạn, không luận có nỗ lực thế nào, phấn đấu thế nào, công phu của bạn nhất định trống không, không có được kết quả. Nhất định phải có phương hướng, có mục tiêu, thì ngay đời này bạn mới có thể kiến công lập nghiệp. Lập chí ở trong thế pháp và phát nguyện ở trong Phật pháp là một ý nghĩa. Sau khi lập chí, nếu muốn chí nguyện có thể đạt đến viên mãn, bạn phải nên nỗ lực phấn đấu mà cầu học. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
+
Bread, like any other part of our diet, is an acquired taste.Starting out early helps since children are much more adaptableto accepting foods than adults. This does not mean that childrenLIKE as many foods as adults - children are renowned pickyeaters. But if you only expose them to healthy, whole grain [http://imgur.com/hot?q=foodsthey foodsthey] won't have the opportunity to develop a taste for whitebread or other non-nutritious foods.
-
10Chọn lựa đầu thai đến nhà quốc vương, dùng thân phận của thái tử để xuất hiện, dụng ý của Ngài rất sâu. Người thế gian cầu phú quý là việc thường thấy nhất, có người nào mà không mong cầu phú quý? Vào thời xưa, có câu nói cho người làm hoàng đế là “quí như thiên tử, giàu như bốn biển”, phú quí đạt đến đỉnh cao nhất. Bồ Tát thị hiện “cái mà người thế gian mong cầu, ta đã có được rồi”, sau khi được rồi thì không có gì đáng tự hào, mà rất bình thường, vì hoàng đế cũng phải chết, hoàng đế tạo tác tội nghiệp vẫn phải đọa ba đường. Việc tốt thì bạn phải nên làm, nếu bạn làm việc xấu thì phải đọa ba đường. Điều này ý nói, con người không phải vì phú quý mà đến thế gian này, vì phú quý mà đến thì sai rồi, cho nên Ngài dùng phương thức này thị hiện làm một tấm gương tốt cho chúng ta, để chúng ta ở nơi đó mà phản tỉnh, giác ngộ. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
+
Adults, however, must learn to change their diet preferencesbecause of knowledge. Understanding why whole wheat is superiorto white bread can help you feel good about the compromise andencourage you to make it the standard for your children. Whoknows - you may even like it!
-
Xem thêm #[https://en.wiktionary.org/wiki/link link]|tuong phat [https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=di di] lac# để biết thêm chi tiết
+
WHAT IS THE DIFFERENCE?
 +
 
 +
The two biggest differences between white bread and whole wheatare the processing and the nutritional value.
 +
 
 +
Flour is made from wheat berries. The wheat berry is made up ofthe bran, the germ and the endosperm. All parts are filled withnutrients and are used in whole wheat flour.
 +
 
 +
White bread on the other hand, uses only the endosperm - thestarchy inner layer. There is a total of 30 nutrients missing inwhite bread. The nutritional difference is immense and hasmeasurable impact on our health.
 +
 
 +
WHAT IS THE IMPACT OF SWITCHING?
 +
 
 +
The fiber content of whole wheat bread has several healthbenefits.
 +
 
 +
Fiber helps the digestive system. It also creates a 'full'sensation and thus can help with weight control. Research hasbeen conducted by [http://www.feelone.net/one-best-gifts-family/ for more info] Harvard and other organizations that shows menand women who eat high-fiber foods have less heart attacks andstrokes than those who don't.
 +
 
 +
There is also an increased risk of diabetes in children who eatrefined white flour - a risk that has been proven by the increasein cases of childhood diabetes.
 +
 
 +
WHAT DO I LOOK FOR?
 +
 
 +
Watch out for words like 'wheat flour' or 'enriched wheat flour'as they can be mostly made from white flour with just a smallamount of whole wheat added in.
 +
 
 +
Look for 'whole wheat' or other whole grains, like oat. And don'tbe mislead by the name of the product. Names like wheat, wholebran, stoned wheat, 12 grain and others are still mostly whiteflour. The only way to know for sure is to read the label. The information contained in this article is for educational purposes only and is not intended to medically diagnose, treat or cure any disease. Consult a health care practit

Revision as of 15:35, 5 March 2018

Bread, like any other part of our diet, is an acquired taste.Starting out early helps since children are much more adaptableto accepting foods than adults. This does not mean that childrenLIKE as many foods as adults - children are renowned pickyeaters. But if you only expose them to healthy, whole grain foodsthey won't have the opportunity to develop a taste for whitebread or other non-nutritious foods.

Adults, however, must learn to change their diet preferencesbecause of knowledge. Understanding why whole wheat is superiorto white bread can help you feel good about the compromise andencourage you to make it the standard for your children. Whoknows - you may even like it!

WHAT IS THE DIFFERENCE?

The two biggest differences between white bread and whole wheatare the processing and the nutritional value.

Flour is made from wheat berries. The wheat berry is made up ofthe bran, the germ and the endosperm. All parts are filled withnutrients and are used in whole wheat flour.

White bread on the other hand, uses only the endosperm - thestarchy inner layer. There is a total of 30 nutrients missing inwhite bread. The nutritional difference is immense and hasmeasurable impact on our health.

WHAT IS THE IMPACT OF SWITCHING?

The fiber content of whole wheat bread has several healthbenefits.

Fiber helps the digestive system. It also creates a 'full'sensation and thus can help with weight control. Research hasbeen conducted by for more info Harvard and other organizations that shows menand women who eat high-fiber foods have less heart attacks andstrokes than those who don't.

There is also an increased risk of diabetes in children who eatrefined white flour - a risk that has been proven by the increasein cases of childhood diabetes.

WHAT DO I LOOK FOR?

Watch out for words like 'wheat flour' or 'enriched wheat flour'as they can be mostly made from white flour with just a smallamount of whole wheat added in.

Look for 'whole wheat' or other whole grains, like oat. And don'tbe mislead by the name of the product. Names like wheat, wholebran, stoned wheat, 12 grain and others are still mostly whiteflour. The only way to know for sure is to read the label. The information contained in this article is for educational purposes only and is not intended to medically diagnose, treat or cure any disease. Consult a health care practit

Personal tools